Polityka prywatności

z dnia 14 czerwca 2023 roku

ADMINISTRATOR

(1) Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Space Ads spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, numer KRS: 1011955; NIP: 5252938464; kapitał zakładowy: PLN 10 000; „Administrator”) w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

(2) Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych; Ty jako Podmiot Danych możesz skontaktować się z Administratorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz w celu realizacji uprawnień wynikających z RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych pod następującym adresem email:  („Punkt Kontaktowy”).

PRZETWARZANIE

(3) Przetwarzanie dokonywane przez Administratora może dotyczyć danych, których podanie potrzebne jest do:

a. komunikacji przy pomocy formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, dane nieustrukturyzowane w treści wiadomości);

b. zamówienia usługi newsletter (imię, adres e-mail);

c. utworzenia konta lub przygotowania oraz zawarcia umowy w przedmiocie konsultacji, audytu lub innych usług świadczonych przez Administratora na Twoje żądanie (imię i nazwisko lub nazwa, adres fizyczny oraz email, numer telefonu, NIP);

a także innych informacji dotyczących Ciebie jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane Osobowe”), które zdecydujesz się ujawnić, przekazać lub w inny sposób swobodnie i świadomie udostępnić Administratorowi.

Ponadto, Administrator może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe (d) w celach marketingowych (imię i nazwisko lub nazwa, adres fizyczny oraz email, numer telefonu, NIP).

(4) Co do zasady, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, umowy, ustawy lub uzasadnionych interesów.

(5) Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Administrator zapewni, by Twoje przyzwolenie na przetwarzanie było dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne, a zapytanie o zgodę – przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Administrator poinformuje Cię przed odebraniem zgody, i niniejszym informuje Cię, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(6) Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych może również następować w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

(7) Administrator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego (w tym może przesłać Tobie listownie ofertę lub zaproszenie na wydarzenia, warsztaty i szkolenia), aby przeciwdziałać oszustwom, nadużyciom oraz uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej lub w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

(8) Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług (np. biur rachunkowych) oraz ich zasobów, by prowadzić działalność, która angażuje Twoje Dane Osobowe. Tym sposobem Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione, a – w rezultacie – także przetwarzane przez podmioty kontrolujące, zarządzające lub działające na rzecz (a) OVH oraz Amazon, dopóki dostarczają nam usługę hostingu, (b) Google, Facebook oraz HotJar, dopóki dostarczają nam analitykę, (c) Google, Facebook, Tawk.to oraz OneSignal, dopóki korzystamy z ich narzędzi marketingowych, (d) Callpage, dopóki korzystamy z ich widgeta łączącego Ciebie z naszym konsultantem, a także (e) Paypal oraz PayU, o ile chcesz płacić za ich pośrednictwem.

(9) Wymienieni wyżej odbiorcy Twoich Danych Osobowych reprezentują przykładowe kategorie podmiotów, jednostek i osób, którym Administrator może ujawnić Twoje Dane Osobowe – aktualną listę odbiorców Twoich Danych Osobowych Administrator udostępnia na Twoją prośbę, zgłoszoną drogą elektroniczną do Punktu Kontaktowego lub pisemnie na adres fizyczny Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

(10) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Przepisów o Ochronie Prywatności, przysługuje Ci w stosunku do Administratora prawo dostępu do, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania, za pośrednictwem, w szczególności, Punktu Kontaktowego.

(11) Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

(12) Jeżeli żądanie dotyczące Twoich praw wnosisz drogą elektroniczną, informacja zwrotna zostanie Ci dostarczona, w miarę możliwości, tą samą drogą, chyba że zażądasz innej formy.

(13) Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w polskich realiach jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

(14) Podstawy prawne przetwarzania i korzystanie z Twoich praw określają okres, przez który Twoje Dane Osobowe będą przechowywane. Przykładowo, Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli wycofasz zgodę lub gdy umowa, której jesteś stroną, zostanie w pełni wykonana.

(15) Co do zasady, dostarczenie Danych Osobowych jest dobrowolne; Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

COOKIES

(16) Administrator prowadzi serwis internetowy pod adresem URL https://spaceads.pl („Witryna”) i może korzystać w ramach Witryny z pewnych danych informatycznych (w szczególności plików tekstowych), przechowywanych w komputerze lub urządzeniu mobilnym lub uzyskiwanych z komputera lub urządzenia mobilnego, zawierających nazwę strony internetowej, na której zostały one zgromadzone, czas przechowywania w komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz niepowtarzalny identyfikator („Cookies”).

(17) Cookies są używane w celu dostosowania zawartości Witryny do Twoich preferencji, jak również w celu optymalizacji wykorzystania Witryny i zwiększenia komfortu użytkowania. Cookies umożliwiają:

a. identyfikację komputera lub urządzenia mobilnego w celu wyświetlania stron internetowych dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb;

b. tworzenie raportów, które ułatwiają zrozumienie, w jaki sposób korzystasz z Witryny – a w rezultacie pomagają Administratorowi ulepszać Witrynę, jej strukturę i zawartości, a także reklamy, które prowadzą do Witryny;

c. utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej stronie internetowej; a także

d. przeprowadzanie spersonalizowanej komunikacji marketingowej.

(18) Administrator używa, między innymi, ściśle niezbędnych Cookies, które umożliwiają korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę, np. Cookies autoryzacyjne są wykorzystywane do funkcji wymagających autoryzacji w ramach Witryny. Szczegółowe informacje na temat Cookies i ich obsługi można znaleźć w .

(19) W każdej chwili można zmienić ustawienia Cookies; Administrator informuje, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej. Cookies umieszczone w komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą być również używane przez reklamodawców i partnerów Administratora.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

(20) Administrator może w każdym czasie zmienić tą politykę prywatności. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu podanym na górze tego dokumentu. Jeśli Administrator zmodyfikuje tą politykę prywatności tak, że istotnie zmieni się sposób przetwarzania Twoich Danych Osobowych, Administrator poinformuje Cię o tym w Witrynie.